Sempozyum ve Paneller

Prof. Dr. Erol BAŞAR’ı Anma Sempozyumu: Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Beyin Osilasyon Yanıtları

(Brain Oscillatory Responses in Neuropsychiatric Disorders)
Alan: Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
Moderatör – Tamer DEMİRALP
Canan-Başar EROĞLU – Tarihsel perspektif ile beyin osilasyon yanıtları, şizofrenideki uygulamalar
Bahar GÜNTEKİN – Beyin osilasyon yanıtlarının değerlendirilmesinde genel ilkeler ve Parkinson Hastalığındaki uygulamalar
Görsev YENER – Yaşlanma, hafif kognitif bozukluk ve Alzheimer Hastalığında EEG osilasyon yanıtları
Ayşegül ÖZERDEM – Bipolar bozuklukta EEG osilasyon yanıtları


Sempozyum: Elektrofizyolojik Mikroskopla Motor Üniteye Bir Bakış

(Analysis of Motor Unit with an Electrophysiologic Microscope)
Alan: Duyusal ve motor sistemler
Moderatör – M. Barış BASLO
A. Emre ÖGE – Elektrofizyolojik mikroskop ile motor üniteye dışarıdan bakış
N. Görkem ŞİRİN – ALS tanı ve takibinde yeni elektrofizyolojik yöntemler: Çapa deneyimi
Tuğrul ARTUĞ – F yanıtlarının otomatik analizi
M. Barış BASLO – Elektrofizyolojik mikroskop ile motor üniteye içerden bakış
İmran GÖKER – Taramalı EMG: Temel prensipler ve biyolojik karşılıkları
Tuğrul ARTUĞ – Taramalı EMG: İşaret işleme


Sempozyum: Nörolojik Hastalıkların Genetik ve Moleküler Temelleri

(Genetic and Molecular Bases of Neurological Disorders)
Alan: Moleküler ve hücresel sinirbilim
Moderatör – Eda TAHİR TURANLI
Güher SARUHAN DİRESKENELİ – Kompleks immunolojik hastalık olarak Myasthenia Gravise genetik bir yaklaşım
Esra BATTALOĞLU – Herediter spastik paraparezi genetiği: Bir nörodejenerasyon modeli
Eda TAHİR TURANLI – Multiple Sklerozda genom proteom belirteçleri


Sempozyum: İlaç Dirençli Epilepsinin Tedavisinde Nanotaşıyıcıyla Beyine Antiepileptik İlaç Aktarımı

(Antiepileptic drug delivery into the brain parenchyma with nanocarriers for treatment of refractory epilepsy)
Alan: Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
Moderatör – Mehmet KAYA
Candan GÜRSES – İlaca dirençli epilepsi, olası nedenleri ve çözümleri
Mehmet KAYA – İlaç dirençli epilepsinin tedavisinde kan-beyin bariyerinin olası rolü
Serkan EMİK – Dirençli epilepsinin tedavisine yönelik antiepileptik ilaçların nanotaşıyıcılara bağlanması
Nurcan ORHAN – Nanotaşıyıcılar güvenli mi? Nanopartiküllerin oksidan/antioksidan ve inflamatuar sistem üzerine etkileri
Canan UĞUR YILMAZ – İstanbul Üniversitesi’nden Uppsala Üniversitesi’ne, nanotaşıyıcılardan antikorlara epilepsi tedavisi


Sempozyum:  Hesaplamalı Sinirbilim: Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Matematiksel Beyin Modellerine Uzanan Güncel Araştırmalar

(Computational Neuroscience: Contemporary Research Ranging from Extracellular Neural Recordings to Mathematical Models of the Brain)
Alan: Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
Moderatör – Murat OKATAN
Neslihan Serap ŞENGÖR – Bazal çekirdek devresinin bilişsel süreçlerdeki rolünü kavramak için farklı araçlar: Matematik ve hesaplama
Burak GÜÇLÜ – Bedenduyusu sisteminde bilgi işleme ve nöroprotezler
Mehmet KOCATÜRK – Dopamine dayalı nöroplastisiteden esinlenerek beyin-makine arayüzü şifre çözücüsünün uyarlanması
Murat OKATAN – Kırpma Eşikleri’ni kullanarak sinirsel kayıtlardan bilgi çıkarımlama: yeni bir paradigma


Sempozyum: Glioblastomada Hücresel Mekanizmalardaki Bozukluklar

(Disturbances of Cellular Mechanisms in Glioblastoma)
Alan: Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Moderatör – Arzu KARABAY
Türker KILIÇ – Glioblastomada hücresel mekanizmalardaki bozukluklar
Tuğba BAĞCI ÖNDER – Beyin tümörlerinde tedavi direncine yol açan başlıca epigenetik mekanizmalar
Aslı KUMBASAR – Nükleer faktör I transkripsiyon faktörlerinin beyin gelişiminde ve kanserlerinde rolü
Arzu KARABAY – Glioblastomaların invazyon özelliklerinde hücre iskelet proteinlerin rolü


Sempozyum: Beyin Bozukluklarında Biyobelirteçler

(Biomarkers in Brain Disorders)
Alan: Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
Moderatör – Tolga Esat ÖZKURT
Metehan ÇİÇEK – Obsesif Kompulsif Bozukluğun Görev ve Dinlenim Durumu Bağlantısallık Verisi Kullanılarak Belirlenmesi
Pınar KURT – Alzheimer Hastalığı ve Amnestik Hafif Kognitif Bozukluk’ta Elektrofizyolojik Biyobelirteçler
Murat Perit ÇAKIR – Erişkin Otizminde Göz İzi Örüntüleri
Tolga Esat ÖZKURT – Parkinson Hastalığı’nın Gürbüz Bir Belirteci Olarak: Yüksek Frekanslı Salınımlar


Sempozyum: Nöronal hasar patofizyoloji ve tedavisine yeni yaklaşım stratejileri

(New approaching strategies to pathophysiology and treatment of neuronal injury)
Alan: Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
Moderatör – Ertuğrul KILIÇ
Berrak ÇAĞLAYAN – CDNF ve MANF nörotrofik faktörlerinin beyin felci ve optik sinir hasarı sonrası sağkalım mekanizmalarına etkileri
Ahmet Burak ÇAĞLAYAN –  Fetal Mikrokimerizmin beyin felci sonrası hasara ve plastisiteye etkisinin araştırılması
Mustafa Çağlar BEKER –  Sirkadiyen Ritim Proteinlerinden Bmal1’in beyin felci sonrası oluşan patofizyolojik değişikliklerdeki rolü
Taha KELEŞTEMUR –  Purinerjik P2X7 reseptörlerinin epileptik beyin aktivitesi üzerine olan etkilerinde kan dolaşımı, ECE1 ve NMDA reseptör aktivasyonunun rolü


Sempozyum: Nörodejeneratif Hastalıklar İçin Nörogörüntüleme Temelli Biyobelirteç Geliştirme Çalışmaları

(Neuroimaging Based Biomarker Development for Neurodegenerative Disorders)
Alan: Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
Moderatör – İ. Hakan GÜRVİT
İ. Hakan GÜRVİT – Parkinson hastalığında zihinsel bozukluk ve görüntülemesi
Esin ÖZTÜRK-IŞIK – Multimodal MR görüntüleme yöntemleri ile nörodejeneratif hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılabilecek biyoişaretleyiciler belirlenmesi
Başar BİLGİÇ – Nöropsikiyatrik hastalıkların seyrinde içsel bağlantısallık şebekeleri


Sempozyum: Beyin İntrensek Bağlantısallık Ağlarının Görev Koşullarındaki Dinamiği

(Dynamics of Brains Intrinsic Connectivity Networks under Task Conditions)
Alan: Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
Moderatör – Tamer DEMİRALP
Ali BAYRAM –  Fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemede beyin intrensek bağlantısallığının dinamiği
Elif KURT –  Beyin intrensek bağlantısallığının duysal, motor ve kognitif aktivasyon koşullarında değişimi
Görkem ALBAN-TOP –  Beyin intrensek bağlantısallığında bağlam ve yeniliğe bağlı değişimler


Türk Nöropsikiyatri Derneği (TNPD) Paneli: Charles Bonnet Sendromu; Algıdan Bilince

(Charles Bonnet Syndrome; from sensation to cognition)
Alan: Davranış ve bilişsel sinirbilim
Moderatörler – Betül YALÇINER, Çiğdem ÖZKARA
Saffet Murat TURA – Nöron ve bilinç
İnci AYHAN – Charles Bonnet sendromu üzerinden algısal farkındalığın nöral eşlenikleri üzerine bir tartışma
Lütfü HANOĞLU – Charles Bonnet Sendromu; Klinik, elektrofizyoloji ve nörogörüntüleme ışığında fizyopatolojiye bakış


Panel: Sinirsel Yaşlanma, Bilişsel ve Algısal İşlemler için Zebra Balığı Modeli

(Zebrafish Model for Neural Aging, Cognitive and Perceptual Processes)
Alan: Moleküler ve hücresel sinirbilim
Moderatör – Hulusi KAFALIGÖNÜL
Michelle M. ADAMS – Zebra balığı: beyin yaşlanmasının altında yatan nörobiyolojiyi incelemek için bir model
Hulusi KAFALIGÖNÜL – Algısal ve bilişsel performans için zebra balığı modeli
Elif Tuğçe KAROĞLU – Zebrabalığında kolinerjik modülasyonların ve cinsiyetin sinaptik protein seviyelerine etkileri
Ayşenur KARADUMAN – Yaşlı zebra balığında hareket yönü ayrımı üzerine sistematik bir inceleme


Panel: Nörodejenerasyonun moleküler mekanizmaları

(Molecular mechanisms of neurodegeneration)
Alan: Moleküler ve hücresel sinirbilim
Moderatör – Erdem TÜZÜN
Erdinç DURSUN – Genetik ve biyokimyasal altyapısı ile Alzheimer hastalığında vitamin D
Duygu GEZEN-AK – Nörodejenerasyonda ve amiloid patolojisinde vitamin D ilişkili mekanizmaların moleküler temelleri
Erdem TÜZÜN – Nörodejenerasyonda antikorların rolü


Panel: Stres – Öldürmezse Güçlendirir

(Stress – If it don’t kill you, it makes you stronger)
Alan: Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler
Moderatör – Yağız ÜRESİN
Sacit KARAMÜRSEL – Stres, öğrenme ve öğrenilmiş stres
Hakan KIZILTAN – Evrimsel Stres ve Neoteni
Yağız ÜRESİN – Obezite, inflamasyon, depresyon